‘Όροι Εισδοχής/Εγγραφής Μελών/Επωφελούμενων Δικαιούχων (α. 13 παρ. 1 ν. 4481/2017)’

I. ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ/ΜΕΛΗ

Με βάση το άρθρο 9 του Καταστατικού, μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Συνεταίρου/Μέλους του Συνεταιρισμού:

«Α. Τα φυσικά πρόσωπα με ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου και τα νόμιμα παραστατικά από τις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές και κοινωνικής ασφάλισης αρχές όπως προβλέπεται για την άσκηση του επαγγέλματος του ερμηνευτή τραγουδιστή, των οποίων τουλάχιστον τριάντα (30) αυτοτελείς ερμηνείες/τραγούδια έχουν εγγραφεί σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, οι οποίοι έχουν αναπαραχθεί και τεθεί σε κυκλοφορία και να έχει γίνει χρήση των υλικών φορέων με τις ερμηνείες τουλάχιστον για τρία έτη από έξι ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, οι οποίοι καταβάλλουν την εύλογη αμοιβή του άρθρου 49 ν. 2121/1993.

Β. Ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης ή οργανισμός συλλογικής διαχείρισης που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο 4481/2017 και 2121/1993 και εκπροσωπούν δικαιούχους: α) φυσικά πρόσωπα στα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. (Α), β) νομικά πρόσωπα που εκπροσωπούν δικαιούχους – φυσικά πρόσωπα στα οποία επίσης συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις της παρ. (Α), οι οποίοι δικαιούνται μερίδιο εκ των εσόδων που προκύπτουν από τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων εκ μέρους του Συνεταιρισμού.»
Περισσότερα για τις προϋποθέσεις εισόδου των ανωτέρω προσώπων ως μελών του Συνεταιρισμού, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συνεταίρων, μπορείτε να δείτε στα άρθρα 9 και 12 του Καταστατικού, όπως είναι διαθέσιμο εδώ
Αίτηση εγγραφής Τακτικού μέλους.

ΙΙ. ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Με βάση το άρθρο 10 του Καταστατικού, όσοι δικαιούχοι δεν είναι εγγεγραμμένα Μέλη του Συνεταιρισμού ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας Μέλους του συνεταιρισμού/Συνεταίρου, ή όσοι δικαιούχοι απώλεσαν την ιδιότητα αυτή, σύμφωνα με τα άρθρα του παρόντος, μπορούν να εγγραφούν στον Συνεταιρισμό και να αναθέσουν σε αυτόν τη διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων τους ως «Επωφελούμενοι Δικαιούχοι», εφόσον έχουν συμμετάσχει με την ερμηνεία ή εκτέλεσή τους μία παραγωγή τουλάχιστον σε μία παραγωγή ήχου ή ήχου και εικόνας και έχουν από τον νόμο ή μέσω μεταβίβασης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής συμφωνίας, το δικαίωμα είσπραξης μέρους εσόδων από δικαιώματα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των κληρονόμων δικαιούχου, εκτός αν οι κληρονόμοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν την εγγραφή τους ως Μελών του Συνεταιρισμού. (…) Οι Επωφελούμενοι Δικαιούχοι δεν αποκτούν την ιδιότητα του Συνεταίρου/Μέλους του συνεταιρισμού, εκτός αν μεταβληθούν οι συνθήκες, ως προς το πρόσωπό τους, της απόκτησης της ιδιότητας του Συνεταίρου/Μέλους του Συνεταιρισμού, οπότε καταθέτουν νέα αίτηση εισδοχής τους ως Μελών στον Συνεταιρισμό. Ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης και Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης φέρουν τις ίδιες υποχρεώσεις προσκόμισης στοιχείων και πληροφοριών του άρθρου 9 του καταστατικού προκειμένου να εγγραφούν ως Επωφελούμενοι Δικαιούχοι στον Συνεταιρισμό.

Αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Επωφελούμενων Δικαιούχων, το άρθρο 13 του καταστατικού ορίζει ότι αυτοί έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα εδάφια β, γ, δ), στ, ζ ως προς τα νομικά πρόσωπα, και η του άρθρου 12 του Καταστατικού, καθώς και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εδάφια α, γ ως προς την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής, δ, ε και στ του άρθρου 12, καθώς και όποιο άλλο δικαίωμα και υποχρέωση αναφέρεται στο Καταστατικό.
Αίτηση εγγραφής Επωφελούμενου Δικαιούχου.

Επιπλέον της συμπλήρωσης των ανωτέρω αιτήσεων, για την εγγραφή σας στον οργανισμό, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω έγγραφα:

-Σύμβαση ανάθεσης

Περισσότερα σχετικά με τη Σύμβαση ανάθεσης, μπορείτε να δείτε στα άρθρα 7 και 8 του Καταστατικού.

- Φόρμα καταγραφής ρεπερτορίου: Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα πεδία της φόρμας ρεπερτορίου διευκρινίζοντας το είδος της ερμηνείας σας (κύρια ή φωνητικά και σε ποιον ερμηνευτή) καταθέτοντας την μαζί με μια υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για να δηλώσετε την γνησιότητα της κατάθεσης.
Εναλλακτικά
- Φωτοτυπία κάθε φορέα ηχογράφησης (δίσκο, κασέτα, cd): Μας καταθέτετε φωτοτυπία το εξώφυλλο, το οπισθόφυλλο και το βιβλιαράκι του cd. Θα πρέπει να αναγράφεται ακριβώς σε ποιο τραγούδι υπάρχει η ερμηνεία σας (κύρια ή φωνητικά).
- Label copy: Για τα ψηφιακά albums/singles.
Σημείωση: Ο κωδικός του cd (barcode) καθώς και ο κωδικός των ψηφιακών τραγουδιών (ISRC) μας είναι απαραίτητοι.

Μετά τη συμπλήρωση των παραπάνω μπορείτε:

- Είτε να τα καταθέσετε στα γραφεία μας (Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Αθήνα) κατόπιν ραντεβού

- Είτε να στείλετε τα πρωτότυπα με courier στη διεύθυνση:
Οργανισμός Ερατώ Συν.Π.Ε, Λαζάρου Σώχου 4, 115 25 Αθήνα
(τηλ. 2108238074, 5), ώρες 10.00 - 15.30.
Παρακαλούμε περιλάβετε στον φάκελο φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.

Σχετικά έγγραφα: