Δικαιώματα Δικαιούχων

Τα δικαιώματα των δικαιούχων/μελών του συνεταιρισμού και των επωφελούμενων δικαιούχων ορίζονται στα άρθρα 12 (Α) και 13 του Καταστατικού

Άρθρo 12
Α. Οι Συνεταίροι δικαιούνται :
Α) Να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση , να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του Συνεταιρισμού, να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Όλα τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των μελών. Τα μέλη του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν πρέπει να έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα με τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης. Η γενική συνέλευση των μελών μπορεί να περιορίσει τα δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση των μελών με βάση τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή οφείλονται σε μέλη του ή/και με βάση τη διάρκεια της ιδιότητας του μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια αυτά καθορίζονται και εφαρμόζονται με δίκαιο και αναλογικό τρόπο, περιλαμβάνονται στο καταστατικό του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν.4481/2017.
Β) Να διατυπώνουν τις απόψεις τους για τους γενικούς κανόνες καθορισμού του ύψους της αμοιβής, τις μεθόδους είσπραξης και διανομής των αμοιβών, καθώς και για άλλα θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία των ερμηνειών τους.
Γ) Να λαμβάνουν κατάλληλη αμοιβή για τη χρήση των έργων τους. Σε σχέση, μεταξύ άλλων, με την οικονομική αξία της χρήσης των δικαιωμάτων στο εμπόριο, αφού ληφθούν υπόψη η φύση και η έκταση της χρήσης των ερμηνειών τους, καθώς και σε σχέση με την οικονομική αξία των υπηρεσιών που παρέχει ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης στο χρήστη. Ο Συνεταιρισμός ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο χρήστη για τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των χρεώσεων αυτών.
Δ) Να εισπράττουν τις αμοιβές που τους αναλογούν σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής, μετά την αφαίρεση του ποσοστού που παρακρατεί ο Συνεταιρισμός για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης.
Ε) Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων σε ημέρες και ώρες οριζόμενες από το Δ.Σ. τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη σύγκληση της ΓΣ.
ΣΤ) Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να χορηγούν ή όχι άδειες μη εμπορικής χρήσης δικαιωμάτων, κατηγοριών εξουσιών ή ειδών ερμηνειών εκτελέσεων. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης καθορίζονται οι όροι με βάση τους οποίους οι δικαιούχοι χορηγούν άδειες μη εμπορικής χρήσης με υποχρέωση ενημέρωσης των δικαιούχων για τις επιλογές τους και παροχής της μεγαλύτερης δυνατής ευχέρειας στην άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων τους.
Ζ) Να λαμβάνουν κάθε πληροφορία από το Συνεταιρισμό που αφορά στη διαχείριση των δικαιωμάτων τους και να ασκούν κάθε νόμιμο δικαίωμα όπως προβλέπεται στο παρόν καταστατικό και στις διατάξεις του ν.4481/2017 και του ν.2121/93.
Η) Κάθε άλλο δικαίωμα που ορίζεται στο παρόν καταστατικό και στις διατάξεις του ν.2121/93 και του ν. 4481/2017, στις συμβάσεις ανάθεσης και στις εν γένει οικείες νομοθετικές διατάξεις.

Β. Οι συνεταίροι υποχρεούνται:
Α) Να σέβονται τους νόμους, το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς του Συνεταιρισμού και τις αποφάσεις των συνεταιριστικών οργάνων, καθώς και να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια που δύναται να προκαλέσει βλάβη στον Οργανισμό και τα συμφέροντα των εκπροσωπούμενων δικαιούχων.
Β) Να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις.
Γ) Να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και κάθε τακτική ή έκτακτη εισφορά που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ή επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εγκρίσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Δ) Να μην εκχωρούν μέρος ή το σύνολο των εισπραττόμενων αμοιβών και δικαιωμάτων σε χρήστες και γενικά σε κάθε πρόσωπο που έχει συμφέρον ή θα μπορούσε υπό οποιαδήποτε αιτία να έχει συμφέρον στην εκμετάλλευση των ερμηνειών.
Ε) Να ενημερώνουν το Συνεταιρισμό για κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων των συνεταίρων.
Στ) Να ενημερώνουν γραπτώς το Συνεταιρισμό για τις ερμηνείες που έχουν εγγραφεί και δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και για οποιοδήποτε νέα ερμηνεία που δημοσιεύεται μετά την ανάθεση της διαχείρισης στον οργανισμό, όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση ανάθεσης. Στο πλαίσιο αυτό ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης υπενθυμίζει ετησίως στους δικαιούχους την υποχρέωση αυτή και ταυτόχρονα τους παρέχει τη δυνατότητα να τον ενημερώνουν με ηλεκτρονικά μέσα.
Ζ) Οι Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης και οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης, εφόσον αποκτήσουν την ιδιότητα του Μέλους/Συνεταίρου ή είναι Επωφελούμενοι Δικαιούχοι, οφείλουν να γνωστοποιούν κάθε μεταβολή των στοιχείων τους, εντός δέκα ημερών από τη μεταβολή και να προσκομίζουν κάθε νόμιμο στοιχείο για την τεκμηρίωση της ανάθεσης διαχείρισης του ρεπερτορίου τους προς αυτούς.
Η) Κάθε άλλη υποχρέωση που ορίζεται στο παρόν καταστατικό και στις διατάξεις του ν.2121/93 και του ν. 4481/2017, στις συμβάσεις ανάθεσης και στις έγγραφες ενημερώσεις του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 13
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Οι Επωφελούμενοι Δικαιούχοι του οργανισμού έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στα εδάφια β, γ, δ, στ, ζ του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα εδάφια α, γ ως προς την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής, δ, ε, στ, ζ ως προς τα νομικά πρόσωπα, του άρθρου 12, καθώς και όποιο άλλο δικαίωμα και υποχρέωση αναφέρεται στο παρόν καταστατικό, και στις οικείες νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τους επωφελούμενους δικαιούχους