Συγγενικά Δικαιώματα

Οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για τη χρήση μουσικών έργων στο διαδίκτυο.

Οδηγία της ΕΕ για την συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.
 

Μελέτη για την εφαρμογή της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία μελέτη σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας.
Όπως αναφέρεται στη σελίδα της Επιτροπής η μελέτη αποτελεί μία αξιολόγηση της εφαρμογής της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική και τεχνολογική πραγματικότητα της ψηφιακής αγοράς. Η μελέτη εστιάζει στα αποκλειστικά δικαιώματα (making available right) και σε πτυχές των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την μετάδοση περιεχομένου στα ψηφιακά δίκτυα.