Τρόπος Διανομής – Κανονισμός Διανομής – Έξοδα Διαχείρισης - Κρατήσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ: Οι αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη εσόδων από
δικαιώματα κατά των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης παραγράφονται σε
δέκα (10) έτη από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου
εισπράχθηκαν. Αν δεν έχει γίνει ταυτοποίηση ή εντοπισμός των δικαιούχων, τα
ως άνω δέκα (10) έτη υπολογίζονται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
ταυτοποίησης.
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:
Α. Οι πληροφορίες από χρήστες
Οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης το
πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε εξαμήνου, εκτός εάν άλλως έχει συμφωνηθεί,
καταλόγους των έργων που έχουν χρησιμοποιήσει ή εκτελέσει δημόσια ή
μεταδώσει ραδιοτηλεοπτικά ή παρουσιάσει στο κοινό το αμέσως προηγούμενο
εξάμηνο ή το αντίστοιχα συμφωνηθέν χρονικό διάστημα.
Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Οργανισμός για την ακρίβεια και πληρότητα αυτών των
καταλόγων.
Β. Κατάλογοι των ως άνω φωνογραφημάτων από παρόχους που καταγράφουν
το πρόγραμμα ραδιοτηλεοπτικών σταθμών με γραμμικές ή επιγραμμικές
υπηρεσίες
Γ. Δειγματοληπτικές καταγραφές χρησιμοποιουμένων φωνογραφημάτων
Δ. Κριτήρια βαρύτητας όπως ζώνες προβολής/παρουσίασης
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Από το σύνολο των εσόδων που λαμβάνει ο οργανισμός από την εύλογη
αμοιβή του άρθρου 49ν. 2121/93 (ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, δημόσια
εκτέλεση και επιγραμμικές χρήσεις), καθώς και του άρθρου 18 ν 2121/93
παρακρατείται ποσοστό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4481/2017 και τις
αποφάσεις της ΓΣ την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και δαπανών του
Οργανισμού.

Οι αμοιβές αυτές υπόκεινται σε υποχρεωτική συλλογική διαχείριση και
διανέμονται σε όλα τα μέλη του οργανισμού, επωφελούμενους δικαιούχους και
δικαιούχους των ξένων οργανισμών, με τους οποίους ο οργανισμός έχε συνάψει
συμβάσεις αμοιβαιότητας.
O οργανισμός διανέμει και καταβάλλει τα ποσά που οφείλονται στους
δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εννέα (9) μήνες από το
τέλος του φορολογικού έτους, εντός του οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα
δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται ιδίως με την
υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των
δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των
πληροφοριών σχετικά με τις ερμηνείες και τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν
στον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης - ή κατά περίπτωση στα μέλη του -, να
τηρήσουν την προθεσμία αυτή.
Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την
ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δικαιούχων.
Αν τα ποσά που οφείλονται στους δικαιούχους δεν είναι δυνατό να διανεμηθούν
μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός
του οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα και εφόσον ο
οργανισμός έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ταυτοποίηση και τον
εντοπισμό των δικαιούχων, τα ποσά αυτά θεωρούνται μη διανεμητέα.
Η γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού αποφασίζει σχετικά με τη χρήση
των μη διανεμητέων ποσών με την επιφύλαξη του δικαιώματος των δικαιούχων
να διεκδικήσουν τα ποσά αυτά από τον οργανισμό εάν δεν έχουν παραγραφεί.
Μόνο το ήμισυ των μη διανεμητέων ποσών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον
οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ή την ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του
άρθρου 50, για επενδύσεις, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ μπορεί να χρησιμοποιηθεί,
χωριστά και κατά τρόπο ανεξάρτητο, για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών
κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου προς όφελος των
δικαιούχων. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών οργανισμού

μπορεί να αυξηθεί το ύψος των μη διανεμητέων ποσών για επενδύσεις. Επίσης, η
γενική συνέλευση των μελών του οργανισμού μπορεί να αποφασίζει ότι ένα
μέρος των μη διανεμητέων ποσών θα διανεμηθεί στους δικαιούχους, εφόσον
αυτή η απόφαση δεν προσκρούει στη δυνατότητα των δικαιούχων να
διεκδικούν και να λαμβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν σε αξιώσεις τους οι
οποίες δεν έχουν παραγραφεί.

Ε. Κατάταξη ρεπερτορίων σε
- Ιστορικότητα ρεπερτορίων (φωνογραφήματα/ερμηνείες που πήραν μέρος στις
διανομές της τελευταίας τριετίας)
- Διαχρονικά ρεπερτόρια (φωνογραφήματα/ερμηνείες που παρουσιάζουν
χρήσεις την τελευταία δεκαετία)
- Ειδικά ρεπερτόρια (όπως κρητικά, ποντιακά, κλπ)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Χρήση ακριβών στοιχείων
Δειγματοληψία (µέθοδος που βασίζεται σε δειγµατοληπτικές καταγραφές
μουσικών προγραµµάτων από χρήστες και επιτόπια καταγραφή στοιχείων,
Αναλογικότητα (µέθοδος που χρησιµοποιείται και βασίζεται σε καταγραφή
στοιχείων, προγράµµατα ραδιοφωνικών σταθµών, ειδικά ρεπερτόρια,
διαχρονικό ρεπερτόριο, ιστορικό αρχείο )
Τα κριτήρια και οι μέθοδοι διανομής αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση
του Οργανισμού και η υλοποίηση και τρόπος εφαρμογής από το ΔΣ του
Οργανισμού.
Ι. ΕΥΛΟΓΗ ΑΜΟΙΒΗ του άρθρ. 49 παρ. 1 ν. 2121/1993 ΑΠΟ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ/ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ
ΤΡΟΠΟ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Οι αμοιβές αυτές εισπράττονται από τον ενιαίο οργανισμό GEA, ο οποίος
αποδίδει σύμφωνα με το νόμο, 50% εξ αυτών στον οργανισμό των
παραγωγών Grammo και 50% στους οργανισμούς των ερμηνευτών εκτελεστών
ΕΡΑΤΩ και ΑΠΟΛΛΩΝ αντίστοιχα, οι οποίοι, κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας
έχουν κατανείμει μεταξύ τους το ποσοστό 50% της εύλογης αμοιβής εξ ημισείας
και κατ΄αυτό τον τρόπο λαμβάνει έκαστος οργανισμός εξ αυτών το 25% των
αμοιβών αυτών.
( Σε περίπτωση παράβασης από χρήστη της παραπάνω υποχρέωσης, ο
οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, μπορεί να επιβάλει σε αυτόν προσαύξηση
δέκα τοις εκατό (10%) επί της οφειλόμενης αμοιβής. Αν ο χρήστης παραβιάζει τη
συγκεκριμένη υποχρέωση πάνω από δύο (2) φορές, ο οργανισμός μπορεί να
επιβάλει προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί της οφειλόμενης αμοιβής ή
να καταγγείλει τη σύμβαση. )
Ι2. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
Η διανομή της εύλογης αμοιβής από τη ραδιοφωνική μετάδοση/αναμετάδοση
ραδιοφωνικών σταθμών θα πραγματοποιείται με ακριβή στοιχεία των
καταλόγων (play-lists) των μεταδοθέντων ή αναμεταδοθέντων
φωνογραφημάτων και εν γένει χρησιμοποιουμένων φωνογραφημάτων
Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων από χρήστες ή παρόχους αναγνώρισης
ρεπερτορίων η διανομή θα πραγματοποιείται με δειγματοληψία από
προγράμματα που έχουν σταλεί από άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς ή και με
αναλογία, χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δείγματα ρεπερτορίων από
παρεμφερείς ραδιοφωνικούς σταθμούς
Ι3. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ
Α) Η διανομή της εύλογης αμοιβής από τη τηλεοπτική μετάδοση/αναμετάδοση
τηλεοπτικών σταθμών πανελλήνιας εμβέλειας θα πραγματοποιείται με ακριβή
στοιχεία των καταλόγων (play-lists) των μεταδοθέντων ή αναμεταδοθέντων
φωνογραφημάτων και εν γένει χρησιμοποιουμένων φωνογραφημάτων

Β) Η διανομή της εύλογης αμοιβής από τηλεοπτική μετάδοση/αναμετάδοση
τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακή εμβέλειας η διανομή θα πραγματοποιείται:
-με ακριβή στοιχεία των καταλόγων (play-lists) των μεταδοθέντων ή
αναμεταδοθέντων φωνογραφημάτων και εν γένει χρησιμοποιουμένων
φωνογραφημάτων
-με δειγματοληψία από προγράμματα που έχουν σταλεί από άλλους
ραδιοφωνικούς σταθμούς ή και με αναλογία, χρησιμοποιώντας
αντιπροσωπευτικά δείγματα ρεπερτορίων από παρεμφερείς τηλεοπτικούς
σταθμούς
-ή και αναλογία, χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικό δείγμα ρεπερτορίων που
έχουν σταλεί από παρόμοιους τηλεοπτικούς σταθμούς.
Ι4. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
α) Για περιπτώσεις simulcasting/ταυτόχρονη μετάδοση
Η διανομή της εύλογης αμοιβής από χρήσεις στο διαδίκτυο θα
πραγματοποιείται με τα ακριβή στοιχεία των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που
προβαίνουν στην εν λόγω χρήση
β) Για περιπτώσεις διαδικτυακών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών
Η διανομή της εύλογης αμοιβής για την εν λόγω χρήση θα πραγματοποιείται:
-με ακριβή στοιχεία των καταλόγων (play-lists) των φωνογραφημάτων που
δημόσια παρουσιάστηκαν,
-με δειγματοληψία από προγράμματα που έχουν σταλεί από άλλους
ραδιοφωνικούς σταθμούς
-ή και με αναλογία, χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δείγματα ρεπερτορίων
από παρεμφερείς διαδικτυακούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς
Τα αποτελέσματα αυτά θα αποτελέσουν τα δεδομένα χρήσης ως βάση
διανομής των εσόδων εξ αυτών των χρήσεων.

ΙΙ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Η διανομή της εύλογης αμοιβής από τη χρήση φωνογραφημάτων σε χώρους
που χρησιμοποιείται μουσική (δημόσια εκτέλεση) όπως εμπορικά καταστήματα,
ξενοδοχεία, μπάρ, καφετέριες κλπ, είτε με μηχανικά μέσα είτε μέσω
ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών συσκευών, πραγματοποιείται:
- με βάση τη χρήση των ερμηνειών κάθε ερμηνευτή - τραγουδιστή, όπως αυτό θα
εξευρίσκεται από τα προγράμματα (play-lists) των χρησιμοποιουμένων
φωνογραφημάτων τα οποία παραδίδει ο χρήστης ή ο παρέχων τη μουσική
υπηρεσία
- με βάση τις πληροφορίες χρήσης των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών,
- με δειγματοληπτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις της χώρας που χρησιμοποιούν
μουσικό ρεπερτόριο
Τα αποτελέσματα αυτά θα αποτελέσουν τα δεδομένα χρήσης ως βάση
διανομής των εσόδων της δημόσιας εκτέλεσης.
IIΙ. ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 18
Ν. 2121/1993)
Η αμοιβή από την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση διανέμεται
α) με βάση τα αποτελέσματα των ραδιοτηλεοπτικών
μεταδόσεων/αναμεταδόσεων, παρουσίασης στο κοινό του κάθε ερμηνευτή
δικαιούχου σε ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του
διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής
β) με βάση τις εγγεγραμμένες ερμηνείες του κάθε δικαιούχου προς το σύνολο
των εγγεγραμμένων ερμηνειών του συνόλου των δικαιούχων που έχουν
αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στον Οργανισμό σε ποσοστό
εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) επί του διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής
Στη διανομή θα υπολογίζονται κριτήρια τα οποία θα επαυξάνουν το έσοδο του
κάθε τραγουδιστή και δη
-της διαχρονικότητας των ρεπερτορίων

-της ιστορικότητας των ρεπερτορίων
- Ειδικά ρεπερτόρια
Τα αποτελέσματα αυτά θα αποτελέσουν τα δεδομένα χρήσης ως βάση
διανομής των εσόδων εξ αυτής της χρήσης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ο Οργανισμός αναρτά στην ιστοσελίδα του τον κανονισμό διανομής όπως
υποχρεούται σύμφωνα με το ν4481/2017, άρθρο 28.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ «ΕΡΑΤΩ ΣΥΝ.Π.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΤΑΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ
Ο ΤΑΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΤΑΘΗΣ ΔΡΟΓΩΣΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ