Κανονισμός Διανομής - Εξοδα Διαχείρισης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Από το σύνολο των εσόδων θα παρακρατείται ποσοστό μέχρι και 20% για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Οργανισμού. Το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δ.Σ. . Στη συνέχεια γίνεται η παρακράτηση επί των καθαρών εσόδων που προβλέπεται στο άρθρο 21 του καταστατικού.
2. Τα προς διανομή έσοδα, θα διανέμονται ως εξής:

α. Αμοιβή από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο

Η αμοιβή από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση θα διανέμεται α) με βάση τη χρήση των ερμηνειών κάθε ερμηνευτή, όπως αυτό θα εξευρίσκεται από τα προγράμματα (play-lists) των μεταδοθέντων ή αναμεταδοθέντων ερμηνειών, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επι του διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής και β) με βάση τις εγγεγραμμένες ερμηνείες του κάθε δικαιούχου προς το σύνολο των εγγεγραμμένων ερμηνειών όλων των δικαιούχων που έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στον Οργανισμό, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής

β. Αμοιβή από την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (άρθρο 18 παρ.3 )

Η αμοιβή από την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση θα διανέμεται α) με βάση τη χρήση των ερμηνειών κάθε ερμηνευτή, όπως αυτό θα εξευρίσκεται από τα προγράμματα (play-lists) των μεταδοθέντων ή αναμεταδοθέντων ερμηνειών, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επι του διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής και β) με βάση τις εγγεγραμμένες ερμηνείες του κάθε δικαιούχου προς το σύνολο των εγγεγραμμένων ερμηνειών του συνόλου των δικαιούχων που έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στον Οργανισμό , σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής

γ. Αμοιβή από τη δημόσια εκτέλεση

Η αμοιβή από τη δημόσια εκτέλεση θα διανέμεται α) με βάση τη χρήση των ερμηνειών κάθε ερμηνευτή, όπως αυτό θα εξευρίσκεται από τα προγράμματα (play-lists) των μεταδοθέντων ή αναμεταδοθέντων ερμηνειών, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής και β) με βάση τις εγγεγραμμένες ερμηνείες του κάθε δικαιούχου προς το σύνολο των εγγεγραμμένων ερμηνειών όλων των δικαιούχων που έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στον Οργανισμό, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), επί του διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Έξοδα λειτουργικά και έξοδα για την είσπραξη, τεκμηρίωση των χρήσεων του χρησιμοποιημένου ρεπερτορίου, ταυτοποίηση και εντοπισμό των δικαιούχων, διανομή στους δικαιούχους και την εν γένει προστασία των δικαιωμάτων, που του έχουν ανατεθεί, στα πλαίσια της αδείας λειτουργίας του και του καταστατικού του.
Ο Συνεταιρισμός παρέχει στο δικαιούχο που του αναθέτει τη διαχείριση των δικαιωμάτων του, και πριν ακόμη λάβει τη συναίνεση του δικαιούχου για τη διαχείριση αυτή, τεκμηριωμένες πληροφορίες για τα έξοδα διαχείρισης και για τις λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων από δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα.
Τα έξοδα διαχείρισης του Συνεταιρισμού καλύπτουν τις δικαιολογημένες και τεκμηριωμένες δαπάνες για τη διαχείριση των δικαιωμάτων.