Τρόπος Διανομής – Κανονισμός Διανομής – Έξοδα Διαχείρισης - Κρατήσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Από το σύνολο των εσόδων θα παρακρατείται ποσοστό μέχρι και 20% για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Οργανισμού. Το ποσοστό αυτό μπορεί να μειωθεί με απόφαση του Δ.Σ. . Στη συνέχεια γίνεται η παρακράτηση επί των καθαρών εσόδων που προβλέπεται στο άρθρο 21 του καταστατικού.
2. Τα προς διανομή έσοδα, θα διανέμονται ως εξής:

α. Αμοιβή από ραδιοτηλεοπτική μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο

Η αμοιβή από τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση θα διανέμεται α) με βάση τη χρήση των ερμηνειών κάθε ερμηνευτή, όπως αυτό θα εξευρίσκεται από τα προγράμματα (play-lists) των μεταδοθέντων ή αναμεταδοθέντων ερμηνειών, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επι του διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής και β) με βάση τις εγγεγραμμένες ερμηνείες του κάθε δικαιούχου προς το σύνολο των εγγεγραμμένων ερμηνειών όλων των δικαιούχων που έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στον Οργανισμό, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής

β. Αμοιβή από την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (άρθρο 18 παρ.3 )

Η αμοιβή από την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση θα διανέμεται α) με βάση τη χρήση των ερμηνειών κάθε ερμηνευτή, όπως αυτό θα εξευρίσκεται από τα προγράμματα (play-lists) των μεταδοθέντων ή αναμεταδοθέντων ερμηνειών, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επι του διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής και β) με βάση τις εγγεγραμμένες ερμηνείες του κάθε δικαιούχου προς το σύνολο των εγγεγραμμένων ερμηνειών του συνόλου των δικαιούχων που έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στον Οργανισμό , σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής

γ. Αμοιβή από τη δημόσια εκτέλεση

Η αμοιβή από τη δημόσια εκτέλεση θα διανέμεται α) με βάση τη χρήση των ερμηνειών κάθε ερμηνευτή, όπως αυτό θα εξευρίσκεται από τα προγράμματα (play-lists) των μεταδοθέντων ή αναμεταδοθέντων ερμηνειών, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) επί του διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής και β) με βάση τις εγγεγραμμένες ερμηνείες του κάθε δικαιούχου προς το σύνολο των εγγεγραμμένων ερμηνειών όλων των δικαιούχων που έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στον Οργανισμό, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), επί του διανεμομένου εσόδου αυτής της αμοιβής.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Έξοδα λειτουργικά και έξοδα για την είσπραξη, τεκμηρίωση των χρήσεων του χρησιμοποιημένου ρεπερτορίου, ταυτοποίηση και εντοπισμό των δικαιούχων, διανομή στους δικαιούχους και την εν γένει προστασία των δικαιωμάτων, που του έχουν ανατεθεί, στα πλαίσια της αδείας λειτουργίας του και του καταστατικού του.
Ο Συνεταιρισμός παρέχει στο δικαιούχο που του αναθέτει τη διαχείριση των δικαιωμάτων του, και πριν ακόμη λάβει τη συναίνεση του δικαιούχου για τη διαχείριση αυτή, τεκμηριωμένες πληροφορίες για τα έξοδα διαχείρισης και για τις λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων από δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα.
Τα έξοδα διαχείρισης του Συνεταιρισμού καλύπτουν τις δικαιολογημένες και τεκμηριωμένες δαπάνες για τη διαχείριση των δικαιωμάτων.
1. Έσοδα του συνεταιρισμού αποτελούν:
α)οι εισφορές των μελών (τακτικές και έκτακτες) και τα δικαιώματα εγγραφής
β) ποσοστό επί των παρακρατούμενων δικαιωμάτων που καθορίζεται από Δ.Σ. για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης
γ)οι επιχορηγήσεις κρατικές, διεθνών οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
δ)κληρονομίες, κληροδοτήματα, δωρεές και ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που γίνονται δεκτές όπως ορίζει ο νόμος.
Β. Ο Συνεταιρισμός τηρεί ξεχωριστά στους λογαριασμούς του: α) έσοδα από δικαιώματα και κάθε έσοδο που προκύπτει από την επένδυση εισπράξεων από δικαιώματα και β) ίδια περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει και έσοδα που προκύπτουν από τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, από τα έξοδα διαχείρισης ή από άλλες δραστηριότητες.
Γ. Αν ο Συνεταιρισμός επενδύει έσοδα από τα δικαιώματα ή έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα, πράττει τούτο με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των δικαιούχων, τα δικαιώματα των οποίων εκπροσωπεί, σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική και την πολιτική για τον τρόπο διαχείρισης των πιθανών περιπτώσεων που μπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του Συνεταιρισμού και λαμβάνοντας υπόψη τους εξής κανόνες:
α) όπου υπάρχει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, ο Συνεταιρισμός διασφαλίζει ότι η επένδυση γίνεται αποκλειστικά προς το συμφέρον των εν λόγω δικαιούχων,
β) τα στοιχεία του ενεργητικού επενδύονται κατά τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του,
γ) τα στοιχεία του ενεργητικού είναι προσηκόντως διαφοροποιημένα, προκειμένου να αποφεύγεται η υπέρμετρη εξάρτηση από κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο αλλά και η συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο στο σύνολό του.
Δ. Ο Συνεταιρισμός δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα από τα δικαιώματα ή έσοδα, που προκύπτουν από την επένδυση των εσόδων από τα δικαιώματα για σκοπούς άλλους, πλην της διανομής τους στους δικαιούχους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις κράτησης ή συμψηφισμού των εξόδων διαχείρισης ή οι περιπτώσεις χρήσης εσόδων από δικαιώματα ή εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση αυτών βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Έξοδα του συνεταιρισμού αποτελούν:
α) έξοδα λειτουργικά και διαχείρισης και ιδιαίτερα τα έξοδα για την είσπραξη, τεκμηρίωση των χρήσεων του χρησιμοποιημένου ρεπερτορίου, ταυτοποίηση και εντοπισμό των δικαιούχων, διανομή στους δικαιούχους και την εν γένει προστασία των δικαιωμάτων, που του έχουν ανατεθεί, στα πλαίσια της αδείας λειτουργίας του και του καταστατικού του.
β) τα έξοδα για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων
γ) τα επιδόματα που παρέχονται στους συνεταίρους από το ειδικό αποθεματικό πρόνοιας του Συνεταιρισμού.

Κρατήσεις
Ο Συνεταιρισμός παρέχει στο δικαιούχο που του αναθέτει τη διαχείριση των δικαιωμάτων του, και πριν ακόμη λάβει τη συναίνεση του δικαιούχου για τη διαχείριση αυτή, τεκμηριωμένες πληροφορίες για τα έξοδα διαχείρισης και για τις λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων από δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα.
Τα έξοδα διαχείρισης του Συνεταιρισμού καλύπτουν τις δικαιολογημένες και τεκμηριωμένες δαπάνες για τη διαχείριση των δικαιωμάτων.