Συγγενικά δικαιώματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού του οργανισμού:
1. Τα δικαιώματα που διαχειρίζεται ο Οργανισμός, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν.2121/93 και ν. 4481/17, είναι τα εξής:
α) το δικαίωμα αμοιβής, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 18 Ν.2121/1993, για την αναπαραγωγή των ηχογραφημένων ερμηνειών των ερμηνευτών τραγουδιστών για ιδιωτική χρήση, που γίνεται με τεχνικά και οπτικοακουστικά μέσα (π.χ. συσκευές εγγραφής σε υλικούς φορείς ήχου ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες, κομπιούτερς, ταμπλετς, κινητά τηλέφωνα και άλλοι φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή αυτή).
β) το δικαίωμα εύλογης αμοιβής για τη δημόσια εκτέλεση των ηχογραφημένων ερμηνειών των ερμηνευτών τραγουδιστών και τη μετάδοση και αναμετάδοσή τους στο κοινό (άρθρο 49 Ν. 2121/1993) ραδιοτηλεοπτικά με οποιοδήποτε τρόπο όπως λ.χ. ηλεκτρομαγνητικά κύματα, καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς,
γ) το δικαίωμα διαχείρισης της περιουσιακής αξίωσης των ερμηνευτών - τραγουδιστών της ετήσιας συμπληρωματικής αμοιβής, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 52 ν.2121/93, (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/77/ΕΕ) και υποχρεωτικά ανατίθεται η διαχείρισή του στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης των ερμηνευτών.