Συμβάσεις με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών

Δυνάμει της ανάθεσης διαχείρισης και είσπραξης της εύλογης αμοιβής του άρθρου 49 2121/1993 στον ενιαίο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης GEA, ο τελευταίος έχει προβεί στη σύναψη συμφωνιών με αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών, τις οποίες μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.geamusic.gr/?m=main5-7&sel=5&bg=n29%BB